Otázky a odpovědi

Ptám se, jak policie v Orlové potírá prodej drog?

Snížování dostupnosti drog a aktivity vymáhání práva k potlačování dostupnosti drog je jedním ze základních pilířů státní protidrogové politiky. Potírání distribuce drog patří do náročné práce Policie České republiky. Ikdyž represe nepatří do práce Kontaktního centra, které se zabývá programy minimalizace škod a přípravou klientů na léčbu, díky komplexním zprávám v oblasti drog lze informace ohledně dotazů poskytnout.

Ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog, vydané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, je základním zdrojem údajů o dostupnosti, výrobě, pašování a distribuci drog na území České republiky Národní protidrogová centrála. Podle těchto zdrojů pervitin je dostupný ve větších městech a relativně dobře je dostupný i v menších městech a na venkově. Nejčastěji zachycenou drogou dle údajů PČR a Celní správy je marihuana - v roce 2008 602 záchytů. Objem zachycené marihuany se proti minulým létům ztrojnásobil. Druhou nejčastěji zachycenou drogou je pervitin - 405 záchytů. Bylo odhaleno nejvíce varen za posledních šest let - 434. Narostl počet zabavených léků obsahujících pseudoefedrin.

Do těchto statistik spadá i práce policie v Ostravě a Karviné a určitě i oddělení v Orlové v rámci svých pravomocí přispívá k řešení drogové problematiky. Jak velký je to podíl na celorepublikových statistikách určitě odpoví sami. Bez jejich práce by stav v oblasti dostupnosti drog byl daleko závažnější. Za město Orlová sleduje všechná protidrogová opatření protidrogový koordinátor města Bc. David Pěntka. 

Z různých častí republiky slychavám zprávy o rozbití drogových gangu, v naši oblasti nic.

Dle Odhadu celkového počtu problémových uživatelů v jednotlivých krajích - Hl. m. Praha 11 500, Ústecký 4 150, Jihomoravský 3 250, Středočeský 1 750, Plzeňský 1 650, Olomoucký 1 600, Jihočeský 1 550, Liberecký 1 500, Zlínský 1 350, Moravskoslezský 1 150, Královéhradecký 1 100, Karlovarský 1 000,Vysočina 500, Pardubický 450 - lze usuzovat, že daleko častěji uslyšíme zprávy o represivních opatřeních policie právě z těch regionů, kde je poptávka po drogách vyšší. Orlová registruje 270 uživatelů drog a problémových uživatelů je z nich 70 %.

 

Proč se pervitin dá koupit bez problému skoro na každém rohu?

Zvyšuje se kvalita technologií pro výrobu pervitinu z léků obsahujících pseudoefedrin. Výroba pervitinu probíhá hlavně v malých varnách situovaných v městských či vesnických bytech nebo ve squatech; varny jsou často přemísťovány, čímž se snižuje pravděpodobnost odhalení. V případě odhalení varny v menším městě dochází na přechodnou dobu ke snížení dostupnosti a kvality pervitinu na trhu; ve větších městech je v této souvislosti situace stabilní. Vyrobená droga je primárně určena pro uspokojování poptávky místních komunit uživatelů pervitinu. Jedním ze způsobů, jak může uživatel získat pervitin levněji nebo zdarma, je zajištění chemikálií a léků s obsahem pseudoefedrinu pro výrobce. Pro získání léků s obsahem pseudoefedrinu využívají výrobci a uživatelé rovněž např. důvěryhodně vypadající mladé osoby, důchodce, případně bezdomovce, kteří z více lékáren a za úplatu získávají menší množství balení těchto léků. Větší množství vyrobené drogy může být určeno pro anonymní prodej ve větších městech. Do zahraničí je pervitin exportován také pomocí poštovních zásilek; někdy výrobci pervitinu vyjíždějí do jiné země, aby zde vyráběli pervitin na objednávku. ( Zdroj - Výroční zpráva ve věcech drog v české republice v roce 2008)

Proč policie nesleduje daelery a nepátrá po vařičích?

Počet osob zadržených, stíhaných, obžalovaných a odsouzených za drogové trestné činy je v ČR v posledních letech stabilní. Osoby jsou ze 70–80 % zadrženy, stíhány, obžalovány a odsouzeny za porušení § 187 (nedovolená výroba a obchod s drogami) trestního zákona, nejčastěji v souvislosti s pervitinem. Za drogové trestné činy bylo zadrženo nebo trestně stíháno 2296–2322 osob. Stabilní je podíl osob (cca 12 %) zadržených nebo stíhaných za přechovávání drog pro vlastní potřebu podle § 187a TZ – nejčastěji v souvislosti s konopnými látkami a pervitinem. Nejvíce osob, a to jak v absolutním počtu, tak v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, bylo stíháno za drogové trestné činy v Ústeckém kraji. Obžalováno bylo 2100 osob, odsouzeno 1360 osob. Počet a skladba trestů uložených za drogové trestné činy je v posledních letech relativně stabilní; v r. 2008 bylo uloženo 450 nepodmíněných trestů a 688 podmíněných trestů. Ochranné léčení v ústavní nebo ambulantní formě bylo soudem uloženo 162 osobám, z toho 91 osobám v ambulantní formě a 71 osobám ve formě ústavní. (Zdroj - výroční zpráva ve věcech drog)

Kolik klientů přibližně současně registruje orlovské K-Centrum?

Orlovské K-Centrum má ke dni 13.5. 2009 registrovaných 261 klientů s cílové populace rizikových uživatelů psychotropních látek. Z toho 90 klientů je aktivních, tedy vyžadovali služby K-centra v posledním roce alespoň jednou.Tito klienti navštívili K-centrum v prvním čtvrtletí roku 2009 629x. Na 40 dalších klientů z cílové populace rodičů a osob ohrožených projevy zneužívání návykových látek navštívilo poradnu K-centra a to celkem 94x. Služby primární prevence navštívilo za 1. čtvrtletí celkem 259 klientů. Svépomocnou skupinu anonymních alkoholiků navštívili klienti 45x.

Můžete uvést věkový rozptyl a která věková skupina tvoří největší procento klientů K-centra?

Věkový průměr registrovaných klientů s populace rizikových uživatelů drog K-Centra Orlová je 26 let. Největší skupinu tvoří klienti ve věku 20 - 28 let. Průměr byl vypočten na základě analýzy registrovaných In – come dotazníků z roku 2007, které jsou podkladem pro práci Krajské hygienické stanice a Národního drogového monitorovacího střediska.

Jak podle vašich zkušeností vypadá věková hranice těch, kteří začínají drogy brát? Pozorujete, že věk uživatelů klesá, nebo jde o neměnný stav? A v kolika letech tak nyní mladí lidé sahají po droze poprvé nejčastěji?

Dle výše zmiňovaných In-come dotazníků je průměrný věk užití jakékoliv ilegální drogy 16 let. V ojedinělých případech je uváděn věk 12, 11, i 10 let, ale největší procento klientů uvádí věk prvního užití nelegální drogy od 13 do 15 let. Věková hranice experimentátorů a potažmo i uživatelů nelegálních návykových látek je bohužel v dnešní době čím dál menší, Vyplývá to z poznatku primární prevence, kde žáci už sedmých tříd otevřeně přiznávají zkušenost s marihuanou. Bohužel se vyskytnou i neověřitelné zprávy o užití v tomto věku tanečních drog nebo experimentu s lysohlávkami. Jejich starší spolužáci se okrajově zmiňují o kouření pervitinu. Z praxe ale můžeme potvrdit, že první zkušenosti s drogami mají i starší lidé. Například náš nejstarší registrovaný klient začal užívat pervitin ve svých 59 létech, což jen poukazuje na to, jak jsou drogy nebezpečné svou závislosti bez ohledu na věk uživatelů.

Společenská nebezpečnost zneužívání drog se v In-come dotaznících zkoumá hlavně sledováním injekční aplikace návykových látek. A je zarážející, že 4% rizikových klientů K-centra si poprvé aplikovalo drogu do žíly už ve 13 létech, 14 % ve čtrnácti, 17 % v patnácti, 16% v šestnácti, 14% v sedmnácti a v osmnácti létech.

Můžete uvést pořadí drog, s kterými mají klienti nejvíce problémů?

Největší problém mají registrovaní klienti K-Centra Orlová s užíváním pervitinu a toluenu. Dále je uváděné zneužívání lysohlávek a tanečních drog jako je extáze, LSD. Okrajově se klienti zmiňují o kokainu nebo medikamentech. Tyto drogy jsou převážně dál kombinované s užíváním marihuany a se zneužíváním alkoholu. Kromě jednoho neověřeného případu se u naších klientů neobjevilo užívání heroinu.

Jaké jsou nejčastější důvody, které podle vašich rozhovorů s klienty přivedou uživatele k drogám?

Nejčastější důvody, který přivedou klienty k užíváni drog jsou zvědavost, řešení osobních problémů, nuda, lhostejnost rodičů a za každou cenu se udržet v partě známých.

Mezi vašimi klienty jsou i lidé bez domova. Kolik jich přibližně je a je užívání drog vždy hlavním důvodem toho, že takový člověk skončí na ulici?

Mezi registrovanými v K-Centru Orlová máme 33 osob, kteří tvrdí že jsou na ulici (bezdomovci). Opravdu hlavní důvod proč skončili na ulici je, že začali užívat drogy. Díky užívání drog přišli o práci nebo je vyhodili ze školy a nakonec je vyhodili i rodiče z domu.

1 | 2 >>

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.