Těkavé látky

Těkavé látky

ORGANICKÁ  ROZPOUŠTĚDLA  A  TĚKAVÉ  LÁTKY. 

Zneužívají se různé čisté chemikálie ve formě organických rozpouštědel, ale i složky barev, laků, lepidel, ředidel, čisticích přípravků, pohonných hmot atd. Konkrétně sem řadíme toluen, aceton, benzen, trichlorethylen, benzen (Čikuli), ether, tetrachlorethylen, chlorethyl (Kellen), freony ze sprejů aj.

Řada látek nalézá upotřebení průmyslově při chemické a farmaceutické výrobě, v čistírnách, v medicíně jako anestetika, složky léků, v domácnosti a při různých koníčcích. Jsou to látky, které patří k náhražkovým drogám. Většinou bývají užívány při finanční krizi a nedostupnosti jiných látek. Prokazatelně však existuje skupina narkomanů, která dává těmto drogám přednost, i když jsou dostupnější jiné látky.

Jsou to látky, které jsou vesměs dosti nebezpečné. Konzumenta ohrožují na zdraví až po náhlá úmrtí během intoxikace, jehož příčinou jsou nejčastěji dva mechanismy. Jednak jde o akutní předávkování, vedoucí k poškození životně důležitých center v mozku, jednak o prudké podráždění sliznice, které vede cestou propojení mozkových center trojklanného nervu (čití hmatu a vnímání bolesti na nosní sliznici) a bludného nervu (ovládání důležitých životních funkcí) k náhlé zástavě srdce.

Druhý uvedený mechanismus býval i příčinou smrti v začátcích inhalační anestezie (celkové narkózy podávané cestou vdechovaného vzduchu), než byly vyvinuty přístroje, zabraňující přílišné koncentraci narkotika ve vdechovaném vzduchu. Při popíjení rozpouštědel dochází navíc k těžkým poleptáním sliznice úst a jícnu, popř. žaludku. U rozpouštědel s nízkým bodem varu (např. éter) hrozí jejich var v žaludku s jeho následným roztržením vznikajícími parami.

U pravidelných konzumentů dochází k těžkým změnám mozku, jater a dalších vnitřních orgánů. Na některých místech mozku dochází k úplnému ztenčení až vymizení mozkové kůry. A právě proto u těchto jedinců velice rychle dochází k degeneraci osobnosti, která je charakteristická u alkoholismu až po letech závislosti. Některá rozpouštědla mají též rakovinotvorný účinek a napadají důležité orgány jako jsou játra, ledviny, kostní dřeň a mohou také způsobit leukémii. Při pravidelné konzumaci však stačí narkoman zemřít dříve, než k těmto komplikacím dojde. Většinou umírá na toxicitu a předávkování těmito látkami. Většina látek z této skupiny poškozuje plod, některé mají negativní účinky i na zárodečnou buňku. Klasicky zneužívanou látkou je toluen, zmíněná inhalace éteru se objevuje spíše ve spojitosti s profesionálním zásahem ve zdravotnictví. Zneužívána jsou i  rozpouštědla, která tvoří součást některých lepidel. Návyk na ně může vzniknout zcela bezděčně u pracovníků čistíren, gumáren, vulkanizoven. Podobnou problematiku má i návyk na inhalační anestetika, která se vyskytují u zdravotnických pracovníků na chirurgických odděleních.

Zneužívání těkavých látek

Zneužívání probíhá inhalací (čicháním) výparů nebo plynů, u mladistvých se látka většinou lije na kapesník, ručník, žínku, vatu, polštářek a vdechuje se, jindy se čichá přímo ze spreje, lije se na pánev, mírně zahřívá a opět vdechuje. Spíše ojedinělé jsou případy, kdy "narkoman" látku zneužívá pitím.

Doba čichání se pohybuje od několika minut až po několik hodin.

Dávkování je velmi obtížné, protože lze snadno ztratit přehled a později i vědomí (pád na materiál napuštěný látkou). Mnohdy dochází k úmrtí při přetažení plastikového sáčku přes hlavu kvůli lepší inhalaci.

Na otázku, proč a jak vzniká závislost a tím spíše, proč zrovna na organických rozpouštědlech, existuje mnoho nejrůznějších odpovědí. Žádná, ale není dost "přesná" a "vyčerpávající". Právě tento fakt ukazuje na to, že se zatím nepodařilo najít jedinou, skutečnou a pravou příčinu vzniku závislosti na organických rozpouštědlech.

Jako jeden z nejvýznamnějších faktorů tohoto jevu závislosti právě na rozpouštědlech je asi ten fakt, že z finančního hlediska jsou pro mladistvé a lidi bez finančních prostředků nejdostupnější.

Brzké známky zneužití:

Zápach, obluzenost, nepřítomnost duchem. Mladý člověk působí neduživě, je pobledlý a je mu nevolno. Zanedbávání školních záležitostí apod. Nebezpečí smrtelné otravy při prvním požití. Rozšířené zornice, zarudlé oči, nepřítomný pohled. Rozjařenost a poruchy vnímání při otravě přecházejí ve spánek. Méně často přetrvává obluzení i dlouhodoběji. Charakteristickým znakem je také nezřetelná výslovnost a nesmyslný smích.

Pozdní známky užívání:

Nezájem, lenivost, zhoršený prospěch ve škole, zvýšené jaterní testy, poruchy krvetvorby, poruchy paměti a zvýšené riziko poškození mozku. Ohrožení srdce a dýchání. Vyrážka kolem úst a nosu. Zhoršená pohybová souhra.

 

Projevy závislosti:

Neschopnost se ve vztahu k "čichání" ovládnout, zneužívání látky i při zcela nevhodných situacích a příležitostech.
 
Organická rozpouštědla mohou být z mnoha důvodů nebezpečná. Jestliže dítě nebo mladistvý upadne do bezvědomí a zůstane ležet v atmosféře prosycené jejich parami, hrozí v takovém případě otrava. Při delším zneužívání dochází k poškození jater, krvetvorby a mozkové činnosti.

Organická rozpouštědla jsou nejčastěji zneužívána mladistvými a dospívajícími mladšího věku. Část z nich později přechází na alkohol nebo jiné drogy. Někteří v zneužívání rozpouštědel pokračují i v pozdějším věku. Podle statistik je to jeden z nejriskantnějších způsobů, při němž může dojít k otravě s následkem smrti. Kromě organických rozpouštědel bývají zneužívána již zmíněná lepidla (hlavně ta co se používají v modelářství). Jsou-li zneužívány spreje, jejich vstřikování přímo do úst ohrožuje dýchací cesty zablokováním. Větší fyzická námaha a stres před zneužíváním  mohou přivodit srdeční kolaps s následkem smrti.

Příznaky dostavující se bezprostředně po aplikaci:

euforie, zvýšené sebevědomí, nárůst domnělé psychické i fyzické síly,
fyzická a psychická excitace (nabuzení),
zrakové i sluchové halucinace,
zúžené vědomí, někdy neklid a úzkost,
bolesti hlavy, nevolnost.

Stav změněného vědomí může někdy trvat až 12 h., poté následuje únava a spánek.

Předávkování

Předávkování těkavými látkami bývá doprovázeno:

závratí a zvýšenou slinivostí,
nevolností, zvracením, bolestmi hlavy,
trhavými pohyby očí a hučením v uších,
dvojitým viděním,
třesem a poruchou cíleností pohybu

Důsledky dlouhodobého zneužívání:

1.  úrazy (podlitiny, zlomeniny), zvláště rukou,
2.  sebepoškozování (pořezání předloktí, hrudníku, stehen, ramen),
3.  poškození sliznice úst, nosu a kůže kolem úst a nosu,
4.  vleklé záněty průdušek s kašlem, rýmy s krvácivostí z nosu, záněty spojivek,
5.  třes rukou a vyšší slinivost,
6.  změny krevního obrazu, poškození ledvin, jater, srdečního svalu, žaludku, střev,
7.  poškození centrálního nervového systému (atrofie mozku, mozkového kmene a  mozečku),
8.  poruchy plodnosti u mužů i žen,
9.  nápadné jsou poruchy koordinace horních končetin,
10. částé jsou anémie bílkoviny v moči - důsledek toxického poškození ledvin,
11. poškození myokardu a paresy periferních nervů.

 Po psychické stránce zaznamenáváme:

- oklestění vyšších citů, neklid, agresivitu, podrážděnost,  2. úzkost, apatii,
- zrakové a sluchové halucinace, které mohou přetrvávat dlouho po ukončení pravidelného dlouhodobého čichání (zpravidla déle než dva roky) 
- poruchy v pracovním procesu, zpřetrhání rodinných a partnerských vztahů, nezaměstnanost, toulání,
- vznikají poruchy intelektu pozornosti, paměti a degradace osobnosti.

Jak postupovat

Při nabídce experimentu zásadně odmítnou - jedná se možná o záchranu života. Pokus o nabídku ohlásit rodičům, učitelům nebo sociálním pracovníkům.

Při spozorování zneužívání těkavých látek kontaktovat terénní sociální pracovníky K-centra.

V  případě setkání s člověkem, který pod vlivem zneužívání těkavých látek upadl do bezvědomí, je v prvé řadě  třeba zabezpečit dostatečný přísun čerstvého kyslíku. Přerušit ihned působení těkavé látky, svléknout nasáklý oděv, uvolnit dýchací cesty. Pacienta, pokud je to možné, umístit v teplém prostředí a zajistit přívod tekutin a minerálů. V každém případě k bezvědomí voláme rychlou záchrannou službu, hlídáme vitální životní funkce a provádíme dozor

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.