Služby sociální prevence

 

1. Popis služeb kontaktního centra dle §59 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1. Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

 1.2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 a) sociálně terapeutické činnosti,

 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

 

2. Popis služeb kontaktního centra dle §24 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 505/2006, kterou se upravuji některá ustanovení zákona o sociálních službách

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

2.1 sociálně terapeutické činnosti:

a.) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

b.) poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,

2.2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

a.) pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

b.) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

2.3. poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

a.) zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

b,) zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.